Размер на глобите за най-честите нарушения

Полезни съвети, ЗДП / ППЗДП, и т.н.

Размер на глобите за най-честите нарушения

Мнениеот snake » Пон Яну 12, 2009 4:40 pm

Натъкнах се в един сайт на това мисля, че ще е интересно за посетителите тук:
Алкохол:
Който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 12 месеца и глоба от 200 до 500 лв., а водач, придобил правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години, и водач на моторно превозно средство за обществен превоз на хора и опасни товари - с лишаване от право да управлява моторно превозно средство от 2 до 12 месеца и глоба от 300 до 600 лв.

Когато нарушението е извършено повторно, наказанието е лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от една до три години и глоба от 1000 до 2000 лв.

Водач на моторно превозно средство, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 до 18 месеца и глоба от 500 до 1000 лв.


Скорост:
Водач, който превиши разрешената максимална скорост в населено място, се наказва, както следва:

за превишаване с 10 км/ч - с глоба 10 лв.;

за превишаване от 11 до 20 км/ч - с глоба 30 лв.;

за превишаване от 21 до 30 км/ч - с глоба 100 лв.;

за превишаване от 31 до 40 км/ч - с глоба 150 лв. и един месец лишаване от право да управлява моторно превозно средство;

за превишаване над 41 км/ч - с глоба 200 лв. и два месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство;

за превишаване над 51 км/ч - с глоба 250 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство.

Водач, който превиши разрешената скорост извън населено място, се наказва, както следва:
за превишаване с 10 км/ч - с глоба 10 лв.;

за превишаване от 11 до 20 км/ч - с глоба 30 лв.;

за превишаване от 21 до 30 км/ч - с глоба 50 лв.;

за превишаване от 31 до 40 км/ч - с глоба 100 лв. и един месец лишаване от право да управлява моторно превозно средство;

за превишаване от 41 до 50 км/ч - с глоба 150 лв. и два месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство;

за превишаване над 51 км/ч - с глоба 200 лв. и 3 месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство.

Водач на моторно превозно средство за обществен превоз на пътници и опасни товари, който превиши разрешената скорост, се наказва, както следва:
за превишаване с 10 км/ч - с глоба 10 лв.;

за превишаване от 11 до 20 км/ч - с глоба 30 лв.;

за превишаване от 21 до 30 км/ч - с глоба 100 лв. и един месец лишаване от право да управлява моторно превозно средство;

за превишаване от 31 до 40 км/ч - с глоба 200 лв. и два месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство;

за превишаване от 41 до 50 км/ч - с глоба 300 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство;

за превишаване над 51 км/ч - с глоба 400 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство.

Водач, който повторно превиши скоростта на движение с над 31 км/час, се наказва с глоба 300 лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок три месеца.

Неправоспособност:
Глоба от 100 до 300 лв. е предвидена за водач:

който управлява моторно превозно средство, след като е лишен от това право по съдебен или административен ред;

който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление или то е отнето.

Глоба от 100 до 500 лв. е предвидена за водач:

който управлява пътно превозно средство с размери, маса или натоварване на ос, които надвишават нормите, установени от министъра на регионалното развитие и благоустройството, без да спазва установения за това ред;

Когато нарушението е извършено повторно, наказанието е глоба от 150 до 1500 лв.

Винетка:
От 100 до 1000 лв е глобата за този, който управлява пътно превозно средство по републиканските пътища, за което не е заплатена съответната винетна такса или управлява пътно превозно средство, на което е залепен невалиден винетен стикер или винетен стикер с изтекъл срок.

при управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на товари с над 2 (две) оси, на състав от пътни превозни средства, както и на пътните превозни средства с над 2 (две) оси - 1000 лв.;

при управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача, или на пътно превозно средство, предназначено за превоз на товари с 2 (две) оси или на теглещо ремарке, за което не е платена отделна винетна такса - 500 лв.;

при управление на пътно превозно средство за превоз на пътници с 8 места, без мястото на водача - 200 лв;

при управление на пътно превозно средство за превоз на пътници с 8 или по-малко места с мястото на водача, пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, и/или пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници и товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, както и пътните превозни средства от тази група с повишена проходимост - 100 лв.

*който управлява моторно превозно средство, което не е било спряно от движение и на което не е поставен валиден стикер и не носи валиден контролен талон от знака, издаден от Гаранционния фонд, за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" се наказва с глоба 50 лв.


Видеонаблюдение:
При маловажни случаи на нарушения, установени с техническо средство или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, за които е предвидена глоба в размер до 50 лв. включително, на собственика, на когото е регистрирано превозното средство, а когато то е собственост на юридическо лице - на управителя му, се изпраща покана с препоръчано писмо с обратна разписка да се яви в съответната служба за контрол в едномесечен срок от получаването й, за да му бъде издаден фиш или за да посочи лицето, на което е предоставило управлението на моторното превозно средство, с което е извършено нарушението.

"Тунинг":
Глоба от 100 до 1000 лв. е предвидена за водач, който без да спазва установения ред, комплектува с основни агрегати от различни модели или изменя конструкцията на моторно превозно средство
Когато нарушението е извършено повторно, наказанието е глоба от 1000 до 5000 лв. и отнемане на разрешението.

"Безплатно возене":

Глоба от 20 до 150 лв. е предвидена и за водач, който откаже превоз на представител на службите за контрол по този закон с моторно превозно средство за обществен превоз, с изключение на леките таксиметрови автомобили;

Има глоби и за пешеходците и пътуващите в превозното средство:
С глоба до 10 лв. се наказва пешеходец, който наруши правилата за движение и пешеходец, който преминава през огражденията от парапети или вериги.

С глоба от 50 лв. се наказва пътник, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска.

Други:

Глоба от 50 до 150 лв. е предвидена за водач:
който управлява технически неизправно моторно превозно средство, на което поради характера на неизправността е забранено движението по пътя, включително и до място за нейното отстраняване;

който не спазва сигналите на пътните светофари, предписанието на пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване, за изпреварване или за заобикаляне, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението;

който не осигури път за безпрепятствено преминаване на превозно средство, сигнализиращо със специален звуков и специален светлинен сигнал, или на съпровожданите от него превозни средства.

който изхвърля, оставя или разпилява по пътя предмети или вещества, които създават опасност за движението;

Глоба от 50 лв. е предвидена за:
водач, който използва устройство, смущаващо действието на уредите, използвани за измерване скоростта на движение на моторните превозни средства;

водач, който не спре двигателя, когато моторното превозно средство е в престой или е паркирано, освен ако работата му е необходима за извършване на товарно-разтоварна или друга технологична дейност;

водач, който управлява моторно превозно средство с емисии на вредни вещества над установените норми или с неизправно шумозаглушително устройство;

водач на моторно превозно средство, който превозва пътници над определения брой места.

Глоба от 10 лв. е предвидена за водач, който:
не носи определените документи - свидетелство за управление, контролен талон и свидетелство за регистрация на управляваното моторно превозно средство;

не носи документ за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, ако водачът е изпълнил задължението си по чл. 100, ал. 3 и поставеният от него стикер е валиден към датата на установяване на нарушението;

неправилно използва звуков сигнал в населено място.

Глоба от 20 лв. е предвидена за водач, който:
управлява моторно превозно средство по "ВUS" лента, без да има право на това;

неправилно престоява или е паркирал неправилно;

нарушава правилата за разположение на пътно превозно средство върху платното за движение;

не спира на пътен знак "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!", неправилно се включва в движението, неправилно се престроява, неправилно изпреварва или не спазва предимството на друг участник в движението;

управлява превозно средство с необозначен по определения ред товар, който излиза отстрани на превозното средство с повече от 0,20 метра, а отпред или отзад - с повече от 1 метър;

нарушава правилата за движение назад.

Глоба от 30 лв. е предвидена за водач, който:
неправилно паркира върху тротоара;

навлиза след знак, забраняващ влизането на съответното пътно превозно средство, или се движи в забранената посока на еднопосочен път;

при неправилно изпреварване, не създава опасност за движението;

Глоба от 50 лв. е предвидена за водач, който:
използва мобилен телефон по време на управление на превозното средство, освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му;

неправилно преминава през пешеходна пътека;

неправилно преминава покрай спирка на превозни средства за обществен превоз на пътници или покрай спиращ или спрял автобус;

преминава при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването;

управлява пътно превозно средство, което не е моторно, без необходимите светлоотразителни елементи;

управлява моторно превозно средство с износени или разкъсани гуми;

не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска;

неправилно престоява или паркира в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище;

престоява или паркира като втори ред в активна лента за движение до спрели моторни превозни средства по посока на движението;

превозва деца в нарушение на изискванията на глава втора, раздел ХХV;

управлява превозно средство с нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационен номер.

Полезни:
Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай първият екземпляр от фиша се закрепва към моторното превозно средство, като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните условия. Закрепването на фиша към моторното превозно средство е равносилно на връчването му. Вторият екземпляр се изпраща по пощата, а третият екземпляр остава за съхранение в службата за контрол.

Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление и се изпраща за събиране на публичния изпълнител.

юридическото лице - собственик на моторното превозно средство, се издава фиш в негово отсъствие, който се смята за връчен от датата на издаване на фиша.

На лице, което оспорва извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба или откаже да подпише фиша, се съставя акт.

Не подлежат на обжалване наказателни постановления, с които е наложена глоба до 50 лв. включително.

Наказанието "лишаване от право да се управлява моторно превозно средство" тече от датата на изземването на свидетелството за управление.

Наложеното наказание "глоба" се заплаща в едномесечен срок от влизането в сила на наказателното постановление или съдебното решение или определение на съда при обжалване.
snake
 
Мнения: 40
Регистриран на: Пет Ное 28, 2008 4:47 pm

Назад към Полезни

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron